Tävlingen

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter 2023

BYXELKROKEN 2023

23 – 24 september

Arrangerad av WSS och WSSW

text-end

PRELIMINÄRA SEGLINGSFÖRESKRIFTER

S1.1. Regler Kappseglingen genomförs i enlighet med Kappseglingsreglerna (KSR) appendix S med tillägg av dessa seglingsföreskrifter samt SRS regler 2022. Under tiden kl 20.00 till kl 06.00 ersätts KSR i tillämpliga delar av de internationella Sjövägsreglerna och Svenska sjötrafikföreskrifter.

Svenska Seglarförbundets föreskrift

En tävlande som är på vattnet ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte:

  1. Vid kortvarigt byte av kläder eller personlig utrustning.
  2. När den tävlande befinner sig i hamn eller under däck.

S1.2. Villkor för att delta. Nummerlappar delas ut på Skepparmötet och dessa skall fästas på båten så att de tydligt kan ses av medtävlarna och tävlingsledningen under och efter seglingen samt speciellt vid start och målgång. Vid ev. målgång under skymning/mörker skall nummerlappen vara belyst. Nummerlappar fästade på "osynliga" ställen, kan bestraffas med 15 minuters tillägg på seglad tid. Seglingsförsäkran lördag och söndan lämnas nu digitalt senast 60 minuter efter båtens målgång. På söndagen lämnas nummerlappar tillbaka vid klubbhuset på Notholmen omgående efter båtens målgång i Västervik. Ej inlämnad eller ofullständigt ifylld seglingsförsäkran, medför bestraffning med 15 minuters tillägg på seglad tid, om inte en godtagbar förklaring till bristerna anges på seglingsförsäkran. Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500:- per styck. Den person som har ansvaret ombord skall vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet (I Sverige Svenska Seglarförbundet).

Seglingsförsäkran göras digitalt, snarast efter båtens målgång!

S2.1. Information till deltagarna. Den officiella anslagstavlan finns här på hemsidan. Även resultaten presenteras här på hemsidan.

Information kan också sändas via SMS. (ändring av startplats, ändring eller avkortning av bana, tid för prisutdelning med mera). Håll alltså koll på den telefonen ni angivit numret till i anmälan.

S5. Tidsprogram Fredag 22 september kl 19:00, Skepparmöte hos Westerviks Segelsällskap Wikingarna [karta], där deltagarlistor med startordning, seglingsförsäkran samt nummerlappar delas ut.

Lördag den 23 september 09.00 Första start. Protesttiden utgår 30 minuter efter sista båtens målgång.

Söndag den 24 september 09.00 Första start. Protesttiden utgår 30 minuter efter sista båtens målgång. Eventuella protestförhandlingar 15 minuter efter protesttidens utgång.

S5.1. Grupper/klasser Startgrupper och kategorier enligt S1.6 bifogad deltagarlista med startordning. Entypsklasser, Doublehand grupp under förutsättning att minst 5 båtar anmält sig i respektive klass/grupp. Entypsklasser, Doublehand gruppen startar tillsammans med båtar i sitt ordinarie SRS-talsintervall och sammanförs först vid resultatberäkningen i separata listor. Entypsbåtarna och Doublehand båtarna deltar alltså även i grupp- och total-listan.

S6. Klassflaggor/startordning Starten genomförs enl. så kallad jaktstart, Flagga D som startflagga.

Startordning och tid meddelas med bilaga till seglingsföreskriften.

S7. Kappseglingsområde Banan är belägen på vattnen mellan Västervik och Byxelkrok.

S7.2. Bana

Banan på lördag Start Ost Skansholmen - syd Stångskär - nord och ost babordspricken vid djupsiffra 5,9 ca 0,4 M nord Stickskärs fyr - Idösund - väster alla tre gröna styrbordsprickar ca 0,3 M, sydsydost Brännudden på Ö. Eknö (57 35,6 N, 16 43,7 O) - väster om Tunnholmens fyr – Nord och Ost gul gateboj ca 1M norr om Byxelkrok (57 20,40 N, 17 00,50 O ) - Mål, som är en enslinje belägen ost-västlig riktning ca 500 meter syd gula gatebojen, yttre ändan på enslinjen begränsas av gul flagga på stång belägen (57 20,15 N, 17 00,30 O), skall passeras ost om vid målgång utanför Byxelkrok.

Banan på söndag samma som lördagens, men i motsatt riktning. Målet i Västervik är beläget Ost Skansholmen, (samma plats som Lördagens startlinje)

Klicka här för att få förtydligande av bansträckning i bilder

Alternativ bana

Vid otjänlig väderlek, kan alternativa banor användas. Detta meddelas via SMS.

Bana Gudingen: Start Ost Skansholmen - ost och nord Västerbådens fyr - väst Högö - väst och nord Enskär (0,3M nordväst Stora Rätö) - väst Vidö - ost Högö - nord och ost Västerbådan - mål ost Skansholmen.

Total banlängd ordinarie bana ca 30 M. Alternativ bana ca 23 M

S7.3. Banändring. Vid otjänlig väderlek

Lördagen kan starten flyttas ut till området söder om Idö. Startlinjen är då vinkelrätt mot kurslinjen söderut.

Söndagen kan starten flyttas över sundet, till skärgården på fastlandssidan. Då sker starten gruppvis med tre startgrupper, med jämnt fördelade storlekar. Gruppindelning är gjord efter stigande SRS-tal. Grupptillhörighet finns på den informationlapp som erhålls i påsen på rorsmansmötet. Start kan ske antingen hel eller halv timma. Första start meddelas via SMS. 10 minuter mellan varje gruppstart.

Vid banändring används startfartyg. Även mållinjen kan flyttas.

S8. Märken Startlinjen i Västervik är en enslinje, bestående av 2 st vita stänger belägna på Skansholmen. Enslinjen begränsas av en gul boj, som skall passeras Väst om. Startområdet begränsas av 2 st röda bojar.

Startlinjen i Byxelkrok är en enslinje, som har en yttre begränsning bestående av gul flagga på stång. Vid otjänlig väderlek utgörs startlinjen  av orange flaggboj och orange flagga på startfartyget. Begränsningsbojarna utgår.

Mållinjen i Byxelkrok är en enslinje, som har en yttre begränsning bestående av gul flagga på stång.

Mållinjen i Västervik är samma enslinje som starten, och begränsas av gul boj som ska passeras Väst om.

S9. Starten Startlinjen i Västervik är en enslinje, belägen Ost Skansholmen. Enslinjen begränsas av gul boj, som skall passeras Väst om.

Byxelkrok: Starten sker på enslinje, som är belägen ca 0,5 M Norr om Byxelkrok, efter start på enslinjen skall gul gateboj, (samma som vid målgång rundas om babord). Vid startområdet i Västervik begränsas startområdet med 2 st röda bojar belägna ca 200 meter Nordväst om Skansholmen. Området mellan begränsningsbojar och startlinje får beträdas tidigast 4 min före egen start.

S11.1. Mållinje. Mållinjen i Byxelkrok är en enslinje, vars yttre ände begränsas av gul flagga på stång belägen (57 20,15 N, 17 00,30 O), som skall passeras Ost om vid målgång, på land markeras enslinjen med 2 st. vita stänger. Innan målgång skall en gul gateboj, belägen, (57 20,40 N, 17 00,50 O), passeras.

Mållinjen i Västervik är en Enslinje belägen Ost Skansholmen, enslinjen begränsas av gul boj som skall passeras Väst om.

Alternativ mållinje utgörs av orange flaggboj och orange flagga på målfartyget.

S11.3. Alternativa straff. Med avvikelse från KSR regel 44.3 gäller att båt som bryter mot regel i del 2 kan frita sig från bestraffning genom att utföra en 720-graders sväng, som alltså skall innehålla 2 gippar och 2 slag.

Med avvikelse mot 63.1 kan båt enligt följande straffas med 15 minuters tidstillägg på seglad tid:

  • båt som återkallas vid tjuvstart och inte vänder om.
  • båt som inte kappseglar och som stör båt som kappseglar.

S12.. Tidsbegränsning. Båt som inte passerat mållinjen lördag senast kl. 20.00, räknas ha utgått (DNF). Båt som inte passerat mållinjen söndag senast kl.18.00, räknas ha utgått (DNF).

S13.1. Protester och ansökan om Gottgörelse.

Lördag hämtas och lämnas protestblanketter i Byxelkroks Servicehus, senast 30 min efter sista båts målgång. Vid protesttidens början skickas SMS. Vid protesttidens utgång skickas SMS.

Söndag hämtas och lämnas protester vid receptionen i gästhamnen Västervik senast 30 min efter sista båts målgång. Ingen protestförhandling kommer att ske i Byxelkrok. Vid protesttidens början skickas SMS. Vid protesttidens utgång skickas SMS. Protester och förhandlingsordning anslås på anslagstavlan på receptionsbyggnaden i Västervik, på vilken även resultaten av förhandlingarna redovisas. Någon särskild kallelse till protestförhandling utöver vad som här angivits, kommer inte att ske, varför deltagarna själva får kontrollera om de eventuellt är kallade till förhandling. Bestraffning enligt seglingsföreskrifterna (S1.15) sker utan förhandling och meddelas på anslagstavlan senast vid protesttidens utgång.

S1.17. Resultatberäkning. Resultatberäkning SRS: Sammanräknad tid för båda dagarna. Resultat Dag 1 redovisas för sig, resultat Dag 2 för sig samt redovisas totalresultat med sammanräknad beräknad tid för båda dagarna. Samtliga grupper redovisas för sig, och samtliga klasser och kategorier. Båt med DNS eller DNF i en delsegling får samma seglade tid + 60 minuter, som den båt med dagens längsta seglade tid. Genomförs endast en delsegling, gäller den som totalresultat.

Saknad mållinje Eftersom mållinjen läggs ut av banläggar/linje-båt, skulle det av olika skäl det kunna inträffa att mållinjen saknas.

Då gäller följande:

I Byxelkrok: Noggrann avläsning av tiden sker på enslinjen ca 0,5 M norr om Byxelkrok, notera även noggrant båt före och båt efter.

I Västervik: Noggrann avläsning av tiden vid passering av enslinjen Ost Skansholmen..

S1.18. Säkerhet. Båt som utgår meddelar detta via SMS till 070 - 222 62 60 (Jakob Elmerfjord).
OBS! Detta är nödvändigt för att förhindra att sjöräddningen larmas i onödan. Båt som utgår eller ej klarar maxtiden lämnar nummerlapp och seglingsförsäkran enligt samma regler som båt som fullföljer, förutsatt att båten anländer till hamnen i Byxelkrok lördag eller Västervik söndag. Minst två personer skall finnas i varje båt. Båt skall föra reglementsenliga lanternor enligt gällande regler.

Mobiltelefon och elektroniska navigationshjälpmedel är tillåtna, oberoende av klassregler.

Ombord skall finnas:

Mobiltefefon med aktuellt inlämnat nummer, strålkastare eller ficklampa, två säkerhetsselar, två handbloss, hink och fastmonterad pump, flytvästar till samtliga besättningsmän.

Skepparen ansvarar i övrigt för att båten är lämpligt utrustad för seglingen. Skepparen är ansvarig för att deltagande båt har giltig försäkring.

Tävlingsledningens mobiltelefon: När båtar ej seglar 070-216 20 75, Thomas Ragnarsson. När båtar seglar 0702-226260, Jakob Elmerfjord. Kustbevakning (tfn 0455-35 35 35, VHF kanal 16), och sjöräddningsbåt "Rescue Burre" (mobtfn 070-580 81 26, VHF kanal 16) finns i tjänst under tävlingen.

S1.19. Priser

Lördag: Prisutdelning i Byxelkrok annonseras med 2 längre ljudsignaler samt SMS, så fort resultatbearbetningen är klar och resultatet säkerställt. Eftersom ingen protestförhandling kommer att ske i Byxelkrok kan resultatet bli preliminärt om det föreligger någon protest.

Söndag: Prisutdelning i Västervik sker snarast efter målgång, preliminär tid anges via SMS. Prisutdelning sker vid klubbhuset på Notholmen, Västerviks gästhamn och annonseras med 2 längre ljudsignaler samt SMS.

OBS: Om resultatet ej fastställts före kl 19:00 sker ingen prisutdelning på söndagen utan denna kommer att utlysas vid senare tillfälle, alternativt skickas till resp. pristagare.

Priser som ej avhämtas vid prisutdelningen, finns för avhämtning vid Royal Marine i Västervik fram till den 1 november 2023 (gäller nyttopriser). Därefter anses de förverkade.

Alla resultat kommer att finnas online på nätet, adress: www.byxelkroken.se


2023-02-08 /Thomas Ragnarsson